Chi Moves gedragscode

Gedragscode


Een gecertificeerde Chi Neng Qigong instructeur is gebonden aan de regels die zijn neergelegd in de gedragscode van het Chi Neng Institute Nederland. Indien het gedrag van de instructeur niet overeenkomt met de gedragscode, kan contact worden opgenomen met het Chi Neng Institute Nederland, telefoon 055-5051596 of e-mail nederland@chineng.eu.

Artikel 1 Algemeen

Een gecertificeerd instructeur heeft minimaal een jaar opleiding gevolgd aan het Chi Neng Institute Nederland en is door de docenten van het instituut, na toetsing van vorm, theorie en didactische vaardigheden, gecertificeerd en bevoegd Chi Neng Qigong door te geven. Een instructeur behoudt zijn certificaat door zich te houden aan onderstaande gedragscode:

 1. Hij betaalt jaarlijks lidmaatschapscontributie, geldig van 1 januari t/m 31 december, aan het Chi Neng Institute Nederland en heeft na betaling in de eerste maand van het kalenderjaar recht op gebruik van de geregistreerde naam ‘Chi Neng Qigong’, landelijke bekendheid van de leer Chi Neng Qigong in de vorm van PR en Marketing uitgevoerd door het Chi Neng Institute Nederland, korting op aanschaf van lesmateriaal, ondersteuning en vermelding van naam op de website www.chineng.nl.
 2. Hij volgt ieder jaar een update bij een aangegeven workshop van het Chi Neng Institute Nederland om zijn bevoegdheid te behouden. Bij verlies van bevoegdheid, wordt de naam van betreffende instructeur verwijderd van de website en mag men niet langer de geregistreerde naam Chi Neng Qigong gebruiken.
 3. Hij kan zijn bevoegdheid te allen tijde verliezen als het Chi Neng Institute Nederland twijfelt aan zijn professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid zoals vermeld in deze gedragscode ten aanzien van Chi Neng Qigong en na onderzoek hiertoe besluit.

Artikel 2 Professionaliteit

Gecertificeerde instructeurs geven Chi Neng Qigong vanuit passie door en doen dit op professionele wijze. Hun klanten, met name de studenten, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die werknemers, managers of leden van de raad van bestuur de mogelijkheid geven om kennis te nemen van Chi Neng Qigong, verwachten niet alleen dat gecertificeerde instructeurs deskundig zijn, zij hebben er zelfs recht op. Een instructeur die professioneel te werk gaat, doet dat onder meer door zich aan onderstaande gedragsregels te houden:

 1. Hij streeft ernaar het zelfhelend vermogen in de student naar boven te halen door hem te inspireren met theorie en vorm. Hij neemt een neutrale en open houding aan en reikt de leer aan. Het is vervolgens aan de student of hij het pakt en er iets mee doet. Hij onthoudt zich als gecertificeerd instructeur van ieder medisch advies en maakt duidelijk aan de student dat Chi Neng Qigong geen alternatief is voor medische zorg.
 2. Hij vermijdt tijdens het overdragen van de leer vermenging van Chi Neng Qigong met eventuele andere professies en hij beseft dat er meerdere wegen naar Beijing leiden, en er slechts een tegelijk bewandeld kan worden.
 3. Hij volgt een jaarlijkse update bij het Chi Neng Institute Nederland om bevoegdheid in het verspreiden en doorgeven van Chi Neng Qigong te behouden.
 4. Hij informeert de student en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft.
 5. Hij is collegiaal en respectvol richting andere instructeurs en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het verspreiden en uitdragen van Chi Neng Qigong en het optimaliseren van het imago van Chi Neng Qigong.

Artikel 3 Respect

Onder respect wordt hier verstaan: het erkennen en eerbiedigen van de waarden zoals deze tot uitdrukking komen in de leer Chi Neng Qigong en algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden zoals het recht op zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en levensovertuiging. Een instructeur brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

 1. Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Hij trekt niemand voor, noch stelt hij iemand achter. Hij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
 2. Hij erkent ieders recht om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.
 3. Hij laat zijn student de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
 4. Hij komt op voor de belangen van de student, maar niet ten koste van andere studenten.
 5. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de student (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel) en doet daar nimmer neerbuigend of onverschillig over.
 6. Hij erkent dat hij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van een student die zich in een kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
 7. Hij gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de student - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. De instructeur is daarin een rolmodel voor de student.

Artikel 4 Integriteit

Een instructeur moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met een student, hij moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de student weet én aanvoelt dat de instructeur integer is. Maar niet alleen daarom is integriteit één van de belangrijkste competenties die een instructeur moet bezitten. De integriteit van iedere instructeur afzonderlijk is belangrijk voor alle instructeurs in de beroepsgroep samen, daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige instructeur alle anderen kan schaden. Een instructeur toont aan integer te zijn door zowel tijdens als buiten zijn beroepsuitoefening, de volgende gedragsregels na te leven:

 1. Hij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
 2. Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
 3. Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de student die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen.
 4. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de student afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de student of relaties van de student te benadelen.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

Een gecertificeerd instructeur draagt bij aan de verspreiding van Chi Neng Qigong. Dat hij op verantwoorde en zuivere wijze Chi Neng Qigong doorgeeft, bewijst een instructeur door zich aan de volgende gedragsregels te houden:

 1. Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op de student en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
 2. Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
 3. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op het uitdragen van Chi Neng Qigong als instructeur.
 4. Hij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de student in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.
 5. Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een student.

Naar boven